4Carreteres El teu punt de trobada 938 870 350 938 870 400
AVÍS LEGAL

1. OBJECTE
El present avís legal regula l'ús i la utilització del lloc web www.4carreteres.com del
qual és titular FIDORMA, S.L., en endavant (HOTEL 4 CARRETERES)
La navegació pel lloc web de HOTEL 4 CARRETERES atribueix la condició d'usuari
del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les
disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions sense avís
previ de HOTEL 4 CARRETERES cas en el que es procedirà a la seva publicació i avis
el mes aviat possible.
Es recomanable llegir detingudament el seu contingut en cas de voler accedir i fes us de
la informació i dels serveis oferts en aquesta web.
L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona
fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant al
HOTEL 4 CARRETERES o davant de tercers, de qualssevol dany i/o perjudici que
poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada queda expressament prohibida, pel qual
HOTEL 4 CARRETERES es reserva el dret de denegar o retirar l’accés i el seu us en
qualsevol moment.
2. IDENTIFICACIÓ
HOTEL 4 CARRETERES en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis
de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa del següent:
 La seva denominació social és: FIDORMA, S.L.
 El seu CIF es: B59308791
 El seu domicili social es a: Carretera C17, Km – 50, Tona – Barcelona
 Registre Mercantil de Barcelona T 20219, F 61, S 8, H B 3322
3. COMUNICACIONS
Para comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de

contacte que li detallem a continuació:
 Telèfon: 938870350
 Email: fidormasl@gmail.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i HOTEL 4 CARRETERES es
consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o
qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.
4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, HOTEL 4
CARRETERES condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al
previ emplenament del corresponent formulari.
L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a
HOTEL 4 CARRETERES i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o
inexactes que realitzi.
L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de
HOTEL 4 CARRETERES i a no fer-los servir per, entre d'altres:
a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs,
ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre
públic.
b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles
d'alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents
electrònics, dades o sistemes físics i lògics de HOTEL 4 CARRETERES o de
terceres persones, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als
seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels
quals HOTEL 4 CARRETERES presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees
restringides dels sistemes informàtics de HOTEL 4 CARRETERES o de tercers
i, en cas de fer-ho, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la
confidencialitat de la informació de HOTEL 4 CARRETERES o de tercers.

e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari o de les administracions
públiques.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma
comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es
compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti
legalment permès.
g) Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol
classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial
sense sol·licitud prèvia o sense consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones,
tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una
obra de la qual la propietat pertany a HOTEL 4 CARRETERES, sense que puguin
entendre cedits a l' usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de
l'estrictament necessari per al correcte ús del web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els
continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements
reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors HOTEL 4
CARRETERES a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe
que apareixen al lloc web són propietat de HOTEL 4 CARRETERES, sense que pugui
entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol
altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació
queden prohibits.
L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre
HOTEL 4 CARRETERES i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni
l'acceptació i aprovació per part del HOTEL 4 CARRETERES dels seus continguts o
serveis .
HOTEL 4 CARRETERES no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als
materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base

als mateixos.
4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN
L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament
informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva
exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un
objectiu específic.
HOTEL 4 CARRETERES exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol
responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud,
exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i
defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats,
posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis
que s'ofereixen.
b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir
alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels
usuaris.
c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el
present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En
particular, i a tall d'exemple, HOTEL 4 CARRETERES no es fa responsable de
les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial,
secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat
il·lícita.
Així mateix, HOTEL 4 CARRETERES declina qualsevol responsabilitat respecte a la
informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre
web màster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la
d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts
que ofereix aquest lloc web. HOTEL 4 CARRETERES no pot garantir ni es
responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix,

convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del
resultat obtingut. HOTEL 4 CARRETERES no es responsabilitza de l'establiment
d'hipervincles per part de tercers.
4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ DE
ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies
que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització
de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web,
haurà enviar una notificació a HOTEL 4 CARRETERES identificant degudament,
especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva
responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
4.3. PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat
legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser
publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que
constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La
informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de
validesa legal.
5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
HOTEL 4 CARRETERES per sí mateixa o com cessionària, es titular de tots els drets
de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements
continguts a la mateixa (a títol informatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o
textos; marques o logotipus, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció
de materials emprats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament,
accés i us, etc.), titularitat de HOTEL 4 CARRETERES. Seran, per conseqüent,
obres protegides com propietat intel·lectual pel ordenament jurídic espanyol, sent
aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, como els
tractats Internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 y 32.1, paràgraf
segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la

reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de
posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web,
amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitja tècnic, sense la
autorització de HOTEL 4 CARRETERES.
L’usuari se compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
titularitat de EL HOTEL 4 CARRETERES. Podrà visualitzar els elements del
portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc duro del
seu ordinador o a qualsevol altre suport física sempre i quan sigui, única i
exclusivament, pel seu us personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de
suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de
seguretat que estigues instal·lat en les pàgines de HOTEL 4 CARRETERES.
6. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I
JURISDICCIÓ
HOTEL 4 CARRETERES es reserva, tanmateix, la facultat de presentar les accions
civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i els
seus continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al
territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus
conflictes a arbitratge o recórrer a la jurisdicció ordinària complint amb les normes
sobre jurisdicció i competència al respecte. HOTEL 4 CARRETERES te el seu domicili
a BARCELONA, Espanya.
La llengua utilitzada serà el català.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
A FIDORMA, S.L. ens preocupem per la privadesa i la transparència.
A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem,
així com tota la informació relativa a aquestes.
Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: FIDORMA, S.L.

Finalitat: Realitzar els processos de selecció de personal.

Legitimació: Execució dun contracte.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres
drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-
se a la direcció del responsable del tractament oa
www.4carreteres.com

Procedència: El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
FIDORMA, S.L.
B59308791

Translated from Spanish to Catalan - www.onlinedoctranslator.com

Carretera C-17, Km. 50 - 08551 - Tona - BARCELONA
938870350
fidormasl@gmail.com
2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A FIDORMA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per
tal de gestionar els Curriculums Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de
personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la cerca del millor candidat possible
a un lloc de treball determinat. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no
podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?
Dos anys des de la darrera interacció.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
 Execució d'un contracte: Gestió dels currículums Vitae lliurats pel candidat per
realitzar els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat
possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).
5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.
6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FIDORMA, S.L. estem
tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió

quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser
recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la
defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,
els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas,
FIDORMA, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o
l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la
direcció del responsable del tractament oa www.4carreteres.com
Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica
l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb
aquesta finalitat.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar
el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades
personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets,
pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de
dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.
8. Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem a FIDORMA, S.L. procedeixen de: El mateix
interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
 Dades identificatives.
 Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de clients

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: FIDORMA, S.L.

Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions

promocionals.

Legitimació:

Execució dun contracte.
Interès legítim del Responsable.

Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària;

Entitats financeres.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres
drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-
se a la direcció del responsable del tractament oa
www.4carreteres.com

Procedència: El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
FIDORMA, S.L.
B59308791
Carretera C-17, Km. 50 - 08551 - Tona - BARCELONA
938870350
fidormasl@gmail.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A FIDORMA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per
tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així
com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En cas
que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats
descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades s'han de conservar mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió, i si s'escau,
durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
 Execució dun contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients.
(RGPD art. 6.1.b).
 Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions promocionals fins
i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).
5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades es comunicaran als destinataris següents:
 Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals
(requisit legal).
 Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit
contractual).
6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FIDORMA, S.L. estem
tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió
quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser
recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la
defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,
els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas,
FIDORMA, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o
l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la
direcció del responsable del tractament oa www.4carreteres.com
Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica
l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb
aquesta finalitat.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar
el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades
personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets,
pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de
dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.
8. Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem a FIDORMA, S.L. procedeixen de: El mateix
interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

 Dades identificatives.
 Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: FIDORMA, S.L.

Finalitat: Atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions

promocionals

Legitimació:

Execució dun contracte.
Consentiment de linteressat.
Interès legítim del Responsable.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres
drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-
se a la direcció del responsable del tractament oa
www.4carreteres.com

Procedència: El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
FIDORMA, S.L.
B59308791
Carretera C-17, Km. 50 - 08551 - Tona - BARCELONA
938870350
fidormasl@gmail.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A FIDORMA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per
tal de realitzar la gestió de potencials clients que s'han interessat sobre els nostres
productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si escau,
l'enviament de comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. En cas
que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats
descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
 Execució d'un contracte: Gestió de clients potencials que s'han interessat sobre
els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
 Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions promocionals,
inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
 Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals
(LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.
6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FIDORMA, S.L. estem
tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió
quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser
recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la
defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,
els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas,
FIDORMA, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o
l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la
direcció del responsable del tractament oa www.4carreteres.com
Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica
l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb
aquesta finalitat.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar
el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades
personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets,
pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de
dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.
8. Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem a FIDORMA, S.L. procedeixen de: El mateix
interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
 Dades identificatives.
 Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de prevenció del risc de propagació de
COVID-19

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: FIDORMA, S.L.

Finalitat: Salvaguardar els interessos vitals de les persones

Legitimació:

Compliment duna obligació legal.
Missió en interès públic.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: entitats sanitàries, forces i
cossos de seguretat de l'Estat; Organismes de la Seguretat Social i
autoritats laborals.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres
drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-
se a la direcció del responsable del tractament oa
www.4carreteres.com

Procedència: El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
FIDORMA, S.L.
B59308791
Carretera C-17, Km. 50 - 08551 - Tona - BARCELONA
938870350

fidormasl@gmail.com
2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A FIDORMA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per
tal de salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques en general i la salut
laboral en particular, en relació amb la propagació de la COVID-19. En cas que no
faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran durant el temps necessari per determinar la possible
propagació de l'epidèmia, seguint les directrius que hi publiquin les autoritats sanitàries.
En el moment de la seva supressió es mantindran bloquejats a disposició de les
autoritats laborals durant el temps que indica la legislació laboral i la resta d'autoritats
competents per a l'exigència del compliment de responsabilitats.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
 Compliment duna obligació legal: Salvaguardar la salut dels empleats de lentitat
en relació amb la propagació de la COVID-19. (Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals. Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents
de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.
 Missió en interès públic: salvaguardar els interessos vitals de les persones
físiques en general, en relació amb la propagació de la COVID-19. Llei 2/2021,
del 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer
front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades es comunicaran als destinataris següents:
 Entitats sanitàries, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, amb la finalitat
d'informar un possible focus epidèmic a les autoritats. (requisit legal).

 Organismes de la Seguretat Social i Autoritats laborals, amb la finalitat de
demostrar les mesures de control epidèmic aplicades, a l'àmbit d'una inspecció
laboral. (requisit legal).
6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FIDORMA, S.L. estem
tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió
quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser
recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la
defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,
els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas,
FIDORMA, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o
l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la
direcció del responsable del tractament oa www.4carreteres.com
Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica
l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb
aquesta finalitat.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar
el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades
personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets,

pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de
dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.
8. Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem a FIDORMA, S.L. procedeixen de: El mateix
interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
 Dades identificatives.
 Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de proveïdors

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: FIDORMA, S.L.

Finalitat: Gestionar la prestació dels serveis contractats

Legitimació:

Execució dun contracte.
Interès legítim del Responsable.

Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària;

Entitats financeres.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres
drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-
se a la direcció del responsable del tractament oa
www.4carreteres.com

Procedència: El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
FIDORMA, S.L.
B59308791
Carretera C-17, Km. 50 - 08551 - Tona - BARCELONA
938870350
fidormasl@gmail.com
2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A FIDORMA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per
tal de realitzar la gestió fiscal, comptable i administrativa de proveïdors així com les
dades de contacte professionals. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no
podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades s'han de conservar mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió, i si s'escau,
durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
 Execució dun contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal
dels serveis contractats. (RGPD art. 6.1.b).
 Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals.
(LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades es comunicaran als destinataris següents:
 Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals
(requisit legal).
 Entitats financeres, amb la finalitat de fer els pagaments corresponents (requisit
contractual).
6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FIDORMA, S.L. estem
tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió
quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser
recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la
defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,
els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas,
FIDORMA, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o
l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la
direcció del responsable del tractament oa www.4carreteres.com
Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica
l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb
aquesta finalitat.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar
el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades
personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets,
pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de
dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.
8. Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem a FIDORMA, S.L. procedeixen de: El mateix
interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
 Dades identificatives.
 Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades del personal

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: FIDORMA, S.L.

Finalitat: Gestionar la relació laboral

Legitimació:

Execució dun contracte.
Compliment duna obligació legal.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària,
Seguretat Social i Mútua; Bancs i entitats financeres; Fundació
estatal per a la formació a l'ocupació (Fundae).

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres
drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-
se a la direcció del responsable del tractament oa
www.4carreteres.com

Procedència: El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
FIDORMA, S.L.
B59308791
Carretera C-17, Km. 50 - 08551 - Tona - BARCELONA
938870350
fidormasl@gmail.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A FIDORMA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per
tal de realitzar la gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància
de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de
jornada; accidents laborals, si escau. En cas que no faciliteu les vostres dades personals,
no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?
Mentre es mantingui la relació laboral amb lentitat i durant els anys necessaris per
complir les obligacions legals.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
 Execució dun contracte: Gestió de personal, formació i capacitació. (RGPD
art.6.1.b).
 Compliment duna obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la
salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de
jornada; gestió d'accidents laborals, si escau. (Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de Riscos Laborals; Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors;
Reial Decret Legislatiu 8 /2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei general de la Seguretat Social; laboral a la jornada de treball, RGPD
arts 6.1.ci 9.2.b). Reial Decret 902/2020, de 13 doctubre, digualtat retributiva
entre dones i homes.
5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades es comunicaran als destinataris següents:
 Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de presentar
els impostos i les obligacions relatives a assegurances socials (requisit legal).

 Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de fer el pagament de les nòmines
(requisit contractual).
 Fundació estatal per a la formació a l'ocupació (Fundae), amb la finalitat de
realitzar la gestió de la bonificació a la formació d'empleats (requisit
contractual).
6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FIDORMA, S.L. estem
tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió
quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser
recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la
defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,
els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas,
FIDORMA, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o
l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la
direcció del responsable del tractament oa www.4carreteres.com
Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica
l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb
aquesta finalitat.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar
el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades
personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets,
pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de
dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.
8. Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem a FIDORMA, S.L. procedeixen de: El mateix
interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
 Dades identificatives.
 Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades per a l'exercici dels drets dels interessats

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: FIDORMA, S.L.

Finalitat: Gestionar i atendre les sol·licituds dels interessats en l'exercici dels

drets establerts a la normativa de protecció de dades.

Legitimació: Compliment duna obligació legal.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Autoritats de control,
Organismes de l'administració pública i Defensor del Poble, si és
el cas.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres
drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-
se a la direcció del responsable del tractament oa
www.4carreteres.com

Procedència: El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
FIDORMA, S.L.
B59308791
Carretera C-17, Km. 50 - 08551 - Tona - BARCELONA
938870350
fidormasl@gmail.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A FIDORMA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per
tal de gestionar i atendre les sol·licituds dels interessats en l'exercici dels drets establerts
a la normativa de protecció de dades. En cas que no faciliteu les vostres dades
personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?
Es conservaran durant el temps necessari per resoldre les sol·licituds i almenys durant
tres anys per atendre possibles reclamacions.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
 Compliment d'una obligació legal: gestionar i atendre les sol·licituds dels
interessats en l'exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades
(RGPD, art.6.1.b)
5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades es comunicaran als destinataris següents:
 Autoritats de control, Organismes de l'administració pública i Defensor del
Poble, si és el cas., amb la finalitat de gestionar i atendre les sol·licituds i les
possibles reclamacions (requisit legal).
6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FIDORMA, S.L. estem
tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió

quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser
recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la
defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,
els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas,
FIDORMA, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o
l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la
direcció del responsable del tractament oa www.4carreteres.com
Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica
l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb
aquesta finalitat.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar
el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades
personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets,
pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de
dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.
8. Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem a FIDORMA, S.L. procedeixen de: El mateix
interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
 Dades identificatives.
 Adreces postals i electròniques.

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades
pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i
recuperar informació sobre hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la
informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a
reconèixer a l'usuari.
Per a què utilitza les cookies aquesta pàgina web i quins són?
Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:
 Anàlisi: són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens
permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi
estadística de la utilització que fan els usuaris del servei. Per a això s'analitza la seva
navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l'experiència de
l'usuari.
El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:
Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
__utma
__utmb
__utmc
__utmz _ga
_gat
Google
Analytics
De
tercers
Recollir informació
sobre la navegació dels
usuaris pel lloc amb la
finalitat de conèixer
l'origen de les visites i
altres dades similars a
nivell estadístic. No
obté dades dels noms o
cognoms dels usuaris ni
de l'adreça postal
concreta des d'on es
connecten

Google Analytics Centro de privacidad de
Google:
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Nota: Les cookies de tipus 'Pròpies' són utilitzades només pel propietari d'aquesta web i les
cookies 'De tercers' són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre
anterior.
Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies?
Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la
configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Altres navegadors
Consulti la documentació del navegador que tingui instal·lat.
Complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics
Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de
manera que no s'enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement
que realitza aquesta funció des d'aquest enllaç:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Exercici de drets
Pot conèixer i exercir els seus drets en matèria de protecció de dades accedint a la nostra Politica de Privacitat